Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Wójcik prowadzący działalność gospodarcza pod firmą ETGAR Krzysztof Wójcik, ul. Zakopiańska 73/306, 30-418 Kraków, telefon: 500-103-628, email: biuro@etgar.pl.
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe:
w celu udokumentowania zawartej umowy/zamówienia i jej rozliczenia;
w zakresie i celu niezbędnym do realizacji wniosku/pisma oraz opracowania dokumentacji projektowej;
celu archiwalnym (dowodowym), będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
w celach rekrutacyjnych.
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ? na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy czynności podjętych bezpośrednio przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ? w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania już zawartej umowy;
art. 6 ust. lit. c) RODO ? w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ? w celu niezbędnym do realizacji celów, wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów rekrutacyjnych oraz marketingu bezpośredniego.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów administratora danych osobowych. W przypadku niepodania danych lub ich usunięcia, nie będzie możliwa prawidłowa realizacja powyższych celów.
Dane udostępnione przez Pana/Panią będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do opracowania zleconej dokumentacji.
Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku/pisma tj. okres wykonania umowy/zamówienia, wliczając w to okres trwania budowy, rękojmi i gwarancji, aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu w/w umowy/zamówienia.